TABLE 2

Initial, second-round, and marker primers

GeneInitial and second-round primersMarker primers
AmhF: AACTGAGTGCGTTCCAGGAGMF: AGGTGACATGTGCAAGAACAG
R: AGTTTTCTTTGCGCGTCGTAMR: AAGCTGCAGCGGGATACTT
SRF: AGGTGACATGTGCAAGAACAG
SRR: TCTGCCGACTTCAGAACTTTT
Dax1F: CCGAAACAATAACAGCAGCAMF: ACGTTGGATGGAAGTAGTTAGGTAAAGTGGC
R: GCGACTGGATGTAGTGCAGAMR: ACGTTGGATGATCCTAAACTTCCACCCCTG
EP: GTAAAGTGGCATGTCTGTAC
Dmrta2F: GAGGTGTTTGGTTCCGTCAGMF: ACGTTGGATGAAGGCCATCAAAAGCGCATC
R: CTCCGTCTTTCAAAGGCTTGMR: ACGTTGGATGGTCTGTCGCTTTACTGTCTC
EP: GCATCAGCACAGAATCATAAT
Dmrt2F: GCCAAAAGCATCCTCGAAMF: TGCATCAGAAGATAGACCAGTTT
R: GTTTCCAGCTCCTTGTCTGCMR: CACAAATAAAGTTATTCAAACATGC
SRF: AATTCCAAACACACTCGATGC
SRR: GAGGGAAACATCGACATCGT
Fhl3lF: CGATTGGCTCAAAGTCCTTCMF: TTGCACACGCTGTAAAAAGG
R: TTCTTGGCGTACAGGTTTCCMR: TCAAAGGTCATGTGGAAATCTG
Foxl2F: CGCAATTTGGAGGACAGTTTMF: ACGTTGGATGGCGCACACACCAAAACAAAC
R: CCTTTTTCGGTGCAGCTTACMR: ACGTTGGATGTTCACCGATCGAGACAGAAG
EP: CACCAAAACAAACAAGTCC
IxlF: AGAATCGCCTCCCTGAATTTMF: AGAATCGCCTCCCTGAATTT
R: TGTCGATGCTCTGTGAGAGGMR: CTGAAGTGTCGCTGCTTTTG
Lhx9F: GCGGTGGACAAGCAGTGGMF: ACGTTGGATGTAGCGTTTCAGTTTCACGGG
R: TAACGGGCTGACGCTGACTAMR: ACGTTGGATGACTGGGTCAGTGGATTTAGG
EP: ACGGGCTTGCTCCAAA
otCYP19F: TTTCAGCCGTTCGGTTCAGMF: TCTCCACATGAGGTTCTTACCC
R: TTTCAGTGTTAGCAGGTTTAAATGMR: TTCACATCATGCATACAGTTTGAG
Sf1F: GCGGAAAACCAGGAGTGTAAMF: GCGGAAAACCAGGAGTGTAA
R: AACTTGAAACCGTTGGATCGMR: CAGGCAAAATGTCCCTGTTT
Sox8F: GACTACAAGTACCAGCCTCGGMF: GGACTGGGAGGAATGAGTGA
R: CTGAGCTCGGAGATGTCCACMR: CCTGCTGCTGTCAACAAGTC
SRF: CTGGAGCAGAACTGGCTCAT
SRR: CCTGCTGCTGTCAACAAGTC
  • F and R, initial forward and reverse primers; SRF and SRR, second-round forward and reverse primers; MF and MR, marker forward and reverse primers; EP, extension primers for SNP markers.