TABLE 1

Haplogroup frequencies in East Asian populations

HaplogroupDaurEwenkiHezheHuiManchuInner MongolianOroqenUygur (Urumqi)Uygur (Yili)XibeHan (Harbin)Han (Yili)Korean (China)BuyiHaniLiQiangSheTibetansYao (Bama)Yao (Liannan)Han (Chengdu)Han (Lanzhou)Han (Meixian)JapaneseKorean (Korea)Outer MongolianTotal
Y*(xA, CE, JR)2221811213225
C*(xC1, C3)013411616
C144
C3*(xC3c)11754817695236114631722128
C3c1751413321349
D4111161512131147
E123
J383131221
K*1121523111119
NO*/−111121119
N*211411431212124
N28122215
N12125
N3*(xN3a)11
N3a36221418
O*11215
O1*(xO1a, O1b)2231131319551252753
O2*1113123311113151139
O2a*61113220331211256
O2a1615111428
O2b*122152619
O2b1211619
O3*(xO3a–O3e)1713322776122113117260
O3/-cd*61433222331153739159
O3/-c11
O3/-d116101218250
O3/-d11124
O3e*(xO3e1)12123112581331421252125159
O3e1*(xO3e1a)34715511225241236135534853100
P*(xR1a)4661121324
R1a276232628
Total392645353545313139413532253534343334353535343035474365988