The 2011 Novitski Prize: Abby F. Dernburg | Genetics