The Schizosaccharomyces pombe cho1+ Gene Encodes a Phospholipid Methyltransferase | Genetics