Emil Heitz (1892-1965): chloroplasts, heterochromatin, and polytene chromosomes. | Genetics