TABLE 3

Epistasis analysis of rad52Δ and smc5-31

Doubling time (min)Relative to SMC5 RAD52
YPAD, 22°
SMC5 RAD521471
SMC5 rad52Δ01691.15
smc5-31 RAD521561.6
smc5-31 rad52Δ02261.55
Doubling time (min)Relative to without HU
YPAD + 25 mm HU, 22°
SMC5 RAD521701.16
SMC5 rad52Δ02471.46
smc5-31 RAD522311.48
smc5-31 rad52Δ03411.50