Accelerated Evolution of the PACAP Precursor Gene During Human Origin
Yinqiu Wang, Yaping Qian, Su Yang, Hong Shi, Chenghong Liao, Hongkun Zheng, Jun Wang, Alice Lin, Luca Cavalli-Sforza, Peter Underhill, Ranajit Chakraborty, Li Jin, Bing Su

This is a PDF-only article. The first page of the PDF of this article appears below.

PDF extract preview